Regulamin


I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie:

 1. Sprzedawca -
  "Dekor" Dawid Bodzioch
  Łysa Góra 86
  32-853 Łysa Góra
  NIP: 869-189-59-59
  REGON: 122936900
 2. Sklep - Serwis internetowy dostępny w domenie internetowej fototapetynawymiar.eu zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży.
 3. Nabywca - Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł umowę sprzedaży.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 5. Umowa, Umowa sprzedaży - Umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż przedmiotu na rzecz Nabywcy.
 6. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


III. Warunki ogólne korzystania ze sklepu

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.


IV. Składanie zamówień

 1. Przedstawione przez Sprzedawcę obrazy nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Użytkownika do złożenia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Sprzedawcę formularze zamówień online.
 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu Nabywca nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z wybranym motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówienia Nabywcy i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
 3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać indywidualnie skonfigurowany przez Użytkownika według jego życzeń. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z działem "pomoc" opisującym najczęściej poruszne zagadnienia dotyczące oferowanych produktów. Należy zapoznać się również ze wszystkimi możliwościami konfiguracji produktu oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą produktu.
 4. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku skonfigurowany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 7. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) oraz czy jest możliwe do realizacji (dostępność zdjęcia źródłowego, wymiary produktu).
 9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub jego realizacja jest niemożliwa, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, informując o tym fakcie Użytkownika.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.


V. Zapłata

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


VI. Dostawa

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.


VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na adres sklep@fototapetynawymiar.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.


VIII. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, gwarancja

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 5. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi jak również wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni. Podobnie obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu oraz ustawień wyświetlania obrazu w konkretnym urządzeniu. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 6. Do wykonania oferowanych przez Sprzedawcę produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Wydruk nie jest odporny na ścieranie ani nie jest wodoodporny jeżeli nie przeprowadzono dodatkowych działań zabezpieczających (np. laminowanie).
 7. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić Sprzedawcy przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany, możliwość reklamacji wad, które powinny być wykryte przed pracami monterskimi nie przysługuje. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Używanie towaru w sposób inny niż podają instrukcje producenta skutkuje utratą gwarancji. Wszelkie instrukcje dostarczane są razem z zamówionym produktem.


IX. Prawa autorskie

 1. Sprzedawane w Sklepie wyroby objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów Sprzedającego.
 2. Wykorzystywanie dzieła i czerpanie z tego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która może być udzielona w konkretnym celu i na czas określony. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich.
 3. Wyłącznie za zgodą, i na warunkach ustalonych przez Sprzedającego, dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane.
 4. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji jego własne zdjęcia, oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ. U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z pózn. zm.).


X. Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.